Leievilkår for utleie

Leievilkår

Leiepriser - Beregning
Leietiden løper fra og med den dag utstyret tas ut fra vårt depot, til og med den dag det er levert tilbake. Leietiden beregnes for dager (7 dagers uke) 1 skift, max 40 timer, dersom annet ikke er avtalt. Det belastes ikke for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre utstyret er i bruk på disse dager. Ved leie over lengre perioder (over 1 uke) - be om pris på forhånd. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd.

Leietakerens ansvar
Leietaker er ansvarlig for utstyret fra dette forlater utleierens depot til det er returnert til samme. Leietakeren forplikter seg videre å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henhold til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av NHM Utstyr innen 24 timer, ellers anses utstyret å være i normal forskriftsmessig stand ved utlevering.

Utleierens ansvar
NHM Utstyr er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for eventuelle tap eller skade og andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av leietakerens bruk av - eller driftsstans på utstyret.

Tilsyn og bruk av utstyret
Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandles utstyret korrekt og unngå å sette seg selv eller andre i fare. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedrørende utstyrets bruk. Leietakeren plikter å sette seg inn i bruksanvisning og de til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser, samt å følge disse.

Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning.

De priser som er oppgitt på produktet forutsetter bruk at utstyret i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette, og om nødvendig foreta etterfylling av oljer/væsker og smøre alle punkter samt sjekke vannivå og etterfylle vann på batterier.

Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeid kan avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjon av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleieren. Utleieren har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

Forsikring
Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke. Et forsikringstillegg på 5% beregnes ved ethvert leieforhold og kommer i tillegg til gitte leiepriser.

Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker: Skade forvoldt av grov uaktsomhet, skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer. Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc.

Egenandelen på kr 15.000,- dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skadebeløpet under egenandelens beløp dekkes aktuelle beløp av leietaker.

Betalingsbetingelser
Ved korte leieforhold til ikke registrerte kunder betales leien på forhånd og legitimasjon kreves. Ved leieforhold til etablerte kunder gjelder avtalt kredittid.

Kontrakt
Ved alle leieforhold opprettes det en leiekontrakt som inneholder alle leiebetingelser med begge parters ansvar. Kontrakten underskrives av begge parter og danner grunnlaget for leieforholdet.

Frakt
Frakt tur/retur NHM Utstyr belastes leietaker og avtales i hvert enkelt tilfelle.

Framleie
Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse eller lignende) av utstyret.

Service - Vedlikehold etc.
Service og nødvendig vedlikehold av maskinene dekkes av NHM Utstyr innenfor normal arbeidstid (dersom ikke annet). Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker.